เตาอบไม้แบบประหยัด

ปัญหาในการใช้ไม้ของบ้านเรา มีด้วยกันหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่สําคัญก็คือ ในเรื่องความชื้นของเนื้อไม้ ซึ่งความชื้นของเนื้อไม้ ถ้ามีมากเกินไปเมื่อนําไม้ไป ใช้งานก็จะเกิดการหดตัว แต่ถ้าความชื้นของเนื้อไม้มีน้อยเกินไปเมื่อนําไม้ไปใช้งานก็จะเกิดการขยาย ตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญในการใช้ประโยชน์ไม้
 
ดังนั้นในการนําไม้ ไปใช้ประโยชน์ จะต้องผ่านการอบไม้ เพื่อให้ไม้มีความชื้นที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่นําไม้ไปใช้งาน ซึ่งจะทําให้ไม้ไม่เกิดการยืดและหดตัว ในประเทศไทยมีค่าความชื้นสมดุลอยู่ที่ 10  2% คือต้องอบไม้ให้มีความชื้นเท่ากับความชื้นสมดุลก็จะทําให้ไม้ไม่ยืดและหดตัว แต่ในสภาพปัจจุบันในการอบไม้จะมีเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ขนาดใหญ? เนื่องจากเตาอบไม้มีการลงทุนที่สูง ต้องใช้ Boiler เป็นแหล่งกําเนิดความร้อน ทําให้คณาจารย์ในภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.อําไพ เปี่ยมอรุณ, ผศ.ดร.ธีระ วีณิน และ ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติได้ คิดค้นเตาอบไม้แบบประหยัด  โดยอาศัยใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนโดยตรงเตาอบไม้แบบประหยัดนี้สามารถอบไม้ ให้มีความชื้นที่เหมาะสมได้ เทียบเท่าเตาอบไม้แบบที่ใช้ Boiler เช่น ในการอบไม้ยางพารา ความหนา 1 นิ้ว เตาอบไม้แบบใช้ Boiler ใช้ เวลา 6-7 วัน เพื่อให้ ไม้มีความชื้น 10  2% เตาอบไม้แบบประหยัดก็ใช้เวลา 6-7 วัน เช่น เดียวกัน แต่เตาอบไม้แบบประหยัดมีการลงทุนที่ต่ำกว่า คือลงทุนประมาณเตาละ 250,000 บาท อบไม้ได้ 600-700 ลบ.ฟุต ซึ่งเมื่อเทียบกับเตาอบไม้แบบ Boiler อย่างเดียว  ก็หลายล้านบาทแล้ว รวมทั้งเชื้อเพลิงที่ใช้   ก็น้อยกว่าเตาอบไม้ที่ใช้ Boiler ซึ่งมีผู้   ประกอบการไม้หลายรายนําไปใช้แล้ว เตาอบแบบนี้ทําให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถมีเตาอบไม้เองได้ ทําให้สามารถเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตได้และส่งผลให้ผู้บริโภค สามารถใช้ไม้ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ไม่เกิดปัญหาในการยืดและหดตัวของไม้

 
นอกจากนี้ เตาอบชนิดนี้สามารถอบผลไม้ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการให้แห้งได้
หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ: นวัตกรรม(สุวาณี)18